Lyckat seminarium på Feministiskt Forum

Den 7/5 anordnade Forum för feministisk forskning ett välbesökt seminarium på Feministiskt forum på ABF-huset. Temat var de senaste årens satsningar på excellenta forskningsmiljöer och vad detta betytt för feministisk och genusvetenskaplig forskning samt för kvinnliga forskare. Medverkande på seminariet var fil.dr Birgitta Jordansson, professor Gerd Lindgren och docent Lena Gemzöe. Moderator var Eleonora Stolt från Forum för feministisk forskning.

Vilken roll spelar barnen inom genuspedagogiken? Forums tvärvetenskapliga genusseminarium

Välkommen till Forum för feministisk forsknings tvärvetenskapliga genusseminarium 9/5 2011!

Klara Dolk forskar om genuspedagogik i förskolan och undersöker barns och vuxnas relationer inom detta arbete. Vilken barnsyn/vuxensyn och vilken kunskapssyn är dominerande inom genuspedagogiken i förskolan? På vilka sätt har den normkritiska pedagogiken potential för förskolans arbete? Vilka möjligheter finns det för vuxna och barn att tillsammans samtala, diskutera och utforska frågor som rör kön, sexualitet osv.? Seminariet utgår från en text ”in progress” som diskussionsunderlag.

Anmälan och underlag: Klara Dolk, klara.dolk[snabel-a]edu.su.se

Tid: 9 maj kl 16-18
Plats: Seminarierummet på Genuscentrum, SU.

Världens mest jämställda akademi? Forum på Feministiskt Forum 7/5 2011


De senaste årens satsningar på excellenta forskningsmiljöer har lett till att kvinnliga forskare systematiskt missgynnats, enligt nya rapporter från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Bland annat har toppkvalificerade kvinnor sållats bort i ansökningsprocessen och forskningsmedel har omfördelats från kvinnor till män. Hur kommer det sig att vissa forskare och forskningsmiljöer har främjats och vilka följder har det fått för jämställdheten och mångfalden i den svenska akademin? Vilka strategier har missgynnade forskare använt för att hantera den nya forskningspolitiken? Vad har satsningar på excellenta forskningsmiljöer inneburit för feministisk och genusvetenskaplig forskning?

Medverkande:
– Birgitta Jordansson, fil. dr., institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och medförfattare till rapporten Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer
– Gerd Lindgren, professor i sociologi vid Karlstad universitet och medförfattare till rapporten Nördar nomader och duktiga flickor: kön och jämställdhet i excellenta miljöer?
– Lena Gemzöe, docent vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet och författare till rapporten Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet: en forskningsöversikt, skriven på uppdrag av Vetenskapsrådets expertgrupp för genus.

Feministiskt forum 2011, den 7 maj i ABF-huset, Sveavägen i Stockholm
Sal: Palme (80) kl 12.30-13.30
Gratis inträde

Från sedlighetsdebatt till talibantal. Premiär för Forums tvärvetenskapliga genusseminarium

Forums tvärvetenskapliga genusseminarium 14 mars kl 16-18: ”Från sedlighetsdebatt till talibantal: könspolitiska nyckeltexter (Sverige 1800-2000)” – presentation av och diskussion kring ett bokprojekt.

Vad är könspolitik och vad är en könspolitisk nyckeltext? Detta är två av de frågor som redaktörerna till boken ”Från sedlighetsdebatt till talibantal: könspolitiska nyckeltexter (Sverige 1800-2000)” (arbetstitel) brottas med. Bokprojektet består dels av en samling historiska texter av varierande könspolitisk relevans, dels av forskarbidrag där varje text sätts in i ett historiskt sammanhang. Till seminariet kommer redaktörerna (ekonomhistorikerna Klara Arnberg och Fia Sundevall samt historikern David Tjeder) att lägga fram ett kortare utkast till vad som så småningom ska bli bokens inledning. De två inledande frågorna blir i sammanhanget centrala och redaktörerna ser fram emot en givande diskussion.

Anmälan och underlag: Fia Sundevall, fia.sundevall[snabel-a]ekohist.su.se

Tid: 14 mars kl 16-18
Plats: Seminarierummet på Genuscentrum, SU.

Gudrun Schymans så kallade Talibantal är en av de
könspolitiska nyckeltexterna i boken.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Forum anordnar tvärvetenskapligt genusseminarium

Forum vill erbjuda en plats för feministiska/genusforskare att mötas över disciplingränserna! Vi sparkar i gång vårt tvärvetenskapliga forskningsseminarium i vår! Platsen är Genusvetenskapens seminarierum i B-huset på plan fyra.

Vi vill erbjuda öppna och berikande samtal där det är möjligt att presentera allt från tankar till texter. Vi hoppas att seminariet ska bli en regelbunden aktivitet andra måndagen i varje månad, kl. 16-18. Vi börjar med tre seminarietillfällen under våren, i mars, april och i maj. Tipsa gärna intresserade.

Det går bra att komma utan föranmälan men för vår planering ser vi gärna att du anmäler intresse om du vill komma. Underlag fås vid anmälan som sker direkt till den som presenterar på seminariet.

14 mars kl 16-18 ”Från sedlighetsdebatt till talibantal: könspolitiska nyckeltexter (Sverige 1800-2000)”- presentation av ett bokprojekt
Vad är könspolitik och vad är en könspolitisk nyckeltext? Detta är två av de frågor som redaktörerna till boken ”Från sedlighetsdebatt till talibantal: könspolitiska nyckeltexter (Sverige 1800-2000)” (arbetstitel)brottas med. Bokprojektet består dels av en samling historiska texter av varierande könspolitisk relevans, dels av forskarbidrag där varje text sätts in i ett historiskt sammanhang. Till seminariet kommer redaktörerna(ekonomhistorikerna Klara Arnberg och Fia Sundevall samt historikern David Tjeder) att lägga fram ett kortare utkast till vad som så småningom ska bli bokens inledning. De två inledande frågorna blir i sammanhanget centrala och redaktörerna ser fram emot en givande diskussion.
Anmälan och underlag: Fia Sundevall, fia.sundevall[snabel-a]ekohist.su.se

11 april kl 16-18 Könsskillnader i benägenheten att initiera en förhandling
Doktorand i nationalekonomi Anna Sandberg och Karin Hederos Eriksson har utfört ett experiment på svenska universitetsstudenter för att undersöka om det finns en könsskillnad i benägenheten att initiera en förhandling. I linje med tidigare amerikansk forskning fann de att män är mer benägna än kvinnor att initiera en förhandling om högre ersättning. Dessutom fann de att denna könsskillnad är statistiskt signifikant endast när förhandlingsmotparten är en kvinna. Dessa resultat pekar på vikten av att i analyser av könslönegapet ta hänsyn till eventuella könsskillnader i benägenheten att löneförhandla. Dessutom bör man i forskning om könsskillnader i beteende ha i åtanke att könsskillnader kan variera med kontextuella faktorer såsom könet på motparten.
Anmälan och underlag: Anna Sandberg, anna.h.sandberg[snabel-a]gmail.com

9 maj kl 16-18 Vilken roll spelar barnen inom genuspedagogiken?
Klara Dolk forskar om genuspedagogik i förskolan och undersöker barns och vuxnas positioner inom detta arbete. Vilken barnsyn och vilken kunskapssyn är dominerande inom genuspedagogiken i förskolan? På vilka sätt har den normkritiska pedagogiken potential för förskolans arbete? Vilka möjligheter finns det för vuxna och barn att tillsammans samtala, diskutera och utforska frågor som rör kön, sexualitet osv.? Seminariet utgår från en text ”in progress” som diskussionsunderlag.
Anmälan och underlag: Klara Dolk, klara.dolk[at]edu.su.se

Kom gärna och delta i spännande diskussioner, och sprid informationen vidare till intresserade!

Disputation: Det sista manliga yrkesmonoplet. Genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989

Fia Sundevall, ledamot i Forum för feministisk forsknings styrelse, disputerar vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet fredagen den 4 februari 2011 med avhandlingen “Det sista manliga yrkesmonoplet: genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989”.

Läs mer om avhandlingen på Genusflödet. För mer information och baksidestext, se exempelvis Adlibris.

Avhandlingen ges ut på Makadam förlag och kan köpas via bland annat Akademibokhandeln, Hallongrottan och diverse nätbokhandlar, tex Adlibris.

 

 

Välkomna på Forums årsmöte 2010

Kallelse till årsmöte den 21 oktober 2010 kl. 18. Plats: seminarierummet på Centrum för genusstudier B-huset plan 4, Stockholms universitet.

Efter mötet talar Fia Sundevall utifrån sin avhandling “Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989”.

Vin och lättare förtäring serveras i pausen

Välkomna!

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande och val av mötesordförande, sekreterare och justerare
2. Godkännande av dagordning och kallelse
3. Föredragning av verksamhetsberättelse
4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
5. Fastställande av årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelse och revisorer
8. Val av valberedning
9. Motioner
10. Övriga frågor

Hearing om forskningspolitik och genusforskning 14/6 2010

Sveriges genusforskarförbund, SGF, inbjuder tillsammans med Forum för feministisk forskning samt Nationella sekretariatet för genusforskning till en diskussion kring framtiden för vårt forskningsfält. Medverkande är representanter för de fem stora forskningsråden: Kenneth Abrahamsson, programchef FAS, Göran Blomqvist, VD, Riksbankens jubileumsfond, Marianne Glass, administrativ chef, Formas, Anna Wahl, ordförande för expertgruppen för genus, Vetenskapsrådet samt Annika Zika-Viktorsson, enhetschef, Vinnova. Dessutom kommer flera ledande genusforskare att medverka. Hearingen leds av Malin Rönnblom, ordförande för SGF och Klara Regnö, ordförande för Forum för feministisk forskning.

Inledningsvis kommer Mia Liinason och Inger Lövkrona, båda Lunds universitet, att presentera sina respektive kartläggningar av genusforskningens infrastruktur och innehåll.
Dag: måndag 14 juni
Tid: 15.00 – 17.00 (mingel från 14.30)
Plats: Plattan, Sing-sing, Lindstedts väg 30, KTH, Stockholm

Efteråt bjuder vi på dryck och tilltugg!

Inbjudan till hearing som PDF

I Genusperspektiv nr 3-4 2010 kan du läsa en rapport från hearingen.

Feminismens plats i akademin? Forum på Feministiskt Forum 24/4 2010

Genusperspektiv är idag ett obligatoriskt inslag vid svenska lärosäten och mångfalds- och jämställdhetsplaner ska garantera lika tillträde till akademin. Vad innebär det att samtidigt ingå i en traditionsbunden akademi och försöka förändra dess perspektiv och praktiker?

Detta diskuteras i en programpunkt arrangerad av Forum på årets Feministiskt Forum lördagen den 24 april. Titel är Feminismens plats i akademin? och panelen består av Paulina de los Reyes, Paula Mählck och en representant från Forums styrelse.

Kom gärna och delta i en spännande diskussion!

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, sal Beskow
Tid: den 24 april, kl 12.30-13.30