Styrelsen

Forum för feministisk forsknings styrelse 23/24

Anette De Ron

Anette är doktorand och adjunkt vid institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. Hon har en bakgrund som grundskollärare och arbetar för närvarande halva sin tid som lärare i matematikdidaktik på lärarutbildningarna och undervisar blivande lärare om undervisning och lärande i matematik. Den andra halvan ägnar hon åt sitt avhandlingsprojekt inom som handlar om problemlösning och lärarutbildning. Hennes forskningsintresse rör sig inom feministisk metodologi och hur detta kan omsättas i matematikdidaktik. Anettes intresse för feministiska frågor väcktes som student på lärarutbildningen och har följt henne sedan dess, både i yrket som lärare och i ett politiskt och fackligt engagemang på fritiden.

Azadé Azad

Azadé är utvecklingspsykolog och legitimerad lärare och forskar om barn och unga i utsatta livssituationer. För närvarande jobbar hon som forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och är även affilierad forskare vid Barnafrid, Linköpings universitet. Hennes forskningsintressen rör utvecklingspsykologiska såväl som rättspsykologiska aspekter av barn och ungas utsatthet, med fokus på erfarenheter av våld. I detta ingår forskningsområdet tjejer och unga kvinnors normbrytande beteende där hon bland annat forskar om tjejer som är dömda för brott. Azadé skriver även poesi och har ett intresse för hur poetiskt och akademiskt skrivande kan kombineras. Genom kulturföreningen Björkhagens hjärta anordnar hon tillsammans med två andra medlemmar poesikvällar och författarsamtal under namnet Hjärtats diktafon.

Fanny Isaksson Lantto (ordförande)

Fanny är analytiker på ett statligt forskningsråd. Hon arbetar med såväl analyser och utvärdering av forskning som forskningspolitiska frågor. Fanny arbetar bland annat med frågor som rör integrering av jämställdhet och kön- och genusperspektiv i forskning och hur det kan följas och och utvärderas. Tidigare har Fanny arbetat på forskningsinstitut med tillämpad miljö- och hållbarhetsforskning- och utveckling, som sakkunnig inom jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet. Förutom att hon var styrelseledamot i Forum för feministisk forskning mellan 2019-2020 har Fanny även dessförinnan varit engagerad och arbetat ideellt med frågor som rör feministisk forskning, jämlika och jämställda villkor för studenter och forskare. Från och med 2022 är Fanny föreningens ordförande.

Fanny Pérez Aronsson (vice ordförande)

Fanny Pérez Aronsson är biträdande lektor i barn- och ungdomsvetenskap med särskilt intresse för barn och ungas upplevelser av rasism. Hennes pågående forskningsprojekt fokuserar på rasism och antirasistiskt arbete i fritidshem. Hon har tidigare arbetat inom regional och kommunal FoU-verksamhet med fokus på socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Fanny har varit styrelseledamot i Forum för feministisk forskning i omgångar sedan 2016 och är för närvarande vice ordförande. 

Maria Hylberg

Maria är doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning. Hennes forskningsintresse rör sig inom feministisk metodologi och hur detta kan omsättas i praktiken med fokus på förskola och barn i förskoleåldern. För tillfället arbetar hon med sitt avhandlingsprojekt inom förskoledidaktik men med nära anknytning till det framväxande forskningsfältet Environmental Humanities (miljöhumaniora). Hennes förhoppning som styrelsemedlem i FFF är att bidra till att knyta samman olika discipliner och praktiker, både inom och utanför akademin, i syfte att förbättra livsvillkoren för fler mänskliga och icke-mänskliga aktörer.

Maria Lindholm

Mira Horovitz

Mira är barn-och ungdomsvetare med ett särskilt intresse för maktkritiska och feministiska perspektiv på sexuellt våld i ungas relationer och sexuella aktiviteter. I detta intresseområde ingår även exempelvis identitet, kropp och sexualitet i filmproduktion och scenkonst med unga som medskapare, alternativt har dem som tilltänkt målgrupp. Tidigare har Mira bland annat föreläst för och haft kombinerade föreläsningar och workshop med skolpersonal och haft samarbeten med dem med tematiska  rubriker såsom genus och värdegrund och diskrimineringsgrunder.   

Susanna Areschoug (kassör)

Susanna arbetar som forskare på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon disputerade i april 2022 med avhandlingen I den moraliska periferin som handlar om genusrelationer, identitetsskapande och ungdomskultur på svensk landsbygd. Susanna har har tidigare arbetat som utredare på Barnombudsmannen men för närvarande jobbar hon med ett forskningsprojekt som handlar om unga heterosexuella killar, sex, dejting och relationer. Utöver styrelsearbetet i Forum gillar hon att klättra, hitta svamp och att börja läsa nya böcker.

Sofi Johansson (suppleant)

Sofi är doktorand på kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt har fokus på trygghetsfrågor kopplade till plats. Tidigare har Sofi varit engagerad i bland annat The Feminist club Amsterdam och Stichting Fairspace Netherlands. Annars gillar Sofi att måla.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.