Styrelsen

Forums styrelse 2017/2018 består av följande personer:

Rebecca Dobre Billström

Rebecca är doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet samt medlem i den mångvetenskapliga forsknings- och forskarutbildningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier vid samma universitet. I sin avhandling undersöker Rebecca feministiskt orienterade musikaliska praktiker och förändringsarbete med fokus på enskilda musikutövare, musikkollektiv, ensembler och föreningar. Rebecca har sedan tidigare en lärarexamen med inriktning musik samt en masterexamen i genusvetenskap. I sin masteruppsats behandlade Rebecca transnationella feministiska studiers koppling till Öst- och Centraleuropa samt relationen mellan feministisk aktivism och akademi i Bukarest, Rumänien.

Natasha Webster (ordförande)

Natasha är doktorand vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms Universitet. I sin avhandling fokuserar Natasha på genus, migration och feministisk ekonomi. Natasha använder sig av ett kritiskt entreprenörsperspektiv för att förstår hur vardagsliv och arbetsliv kopplas ihop på olika platser i världen utifrån ett genusperspektiv. I ett annat projektet undersöker hon ojämlikhet i arbetspraktiker inom akademin. Läs mer om Natasha här: http://www.su.se/profiles/nwebs-1.186076

Fanny Pérez Aronsson

Fanny är doktorand i barn och ungdomsvetenskap och har en masterexamen i genusvetenskap. Hon har tidigare jobbat med breddad rekrytering och varit engagerad i Genusföreningen (Uppsala Universitet) och Uppsala Trans- och Tjejjour under flera år. Utöver engagemanget i dessa föreningar gillar hon att slöjda, framför allt olika sorters textilslöjd.

Karin Gunnarsson

Karin har varit aktiv i Forum sedan hösten 2013 och var ordförande 2015-2017. Hon har en bakgrund som gymnasielärare och genuspedagog. Från 1 feb 2017 har Karin en tvåårig tjänst som postdoktor i ämnesdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Stockholms universitet. Hennes postdoktor-projekt handlar om undervisning kring identitet, normer och jämlikhet. Med en praktiknära ansats undersöker hon tillsammans med lärare hur det går att skapa en utmanande och produktiv undervisning. Detta görs med feministiska socio-materiella teorier.

Merituuli Holm

Merituuli är konsthistoriker och utställningsproducent som varit verksam på ett flertal museer och institutioner i Vasa, Reykjavik och Stockholm de senaste sex åren. Hen har en bakgrund som ordförande för Amnesty på Stockholms Universitet och som vice ordförande för Konstvetenskapliga Ämnesrådet på Stockholms Universitet. I sin masteruppsats i konstvetenskap undersökte hen nattklubben som en heterotopisk plats och skrev om queera subkulturer utifrån tre konstnärliga exempel. I nuläget arbetar Merituuli med sekelskifteskonst samt hänger stora delar av sin fritid åt performance och ett konstnärligt projekt om (icke) biologiska identiteter.

Nya medlemmar i styrelsen från 2017 är Veronika Muchitsch, Fanny Pérez Aronsson, Claudia Schumann, Emmeline Laszlo Ambjörnsson, Molly Uddén, Nadia Maghder och Merituuli Holm.

Leave a Reply