Rapport från en osäker anställning. Ett panelsamtal om genusforskares arbetsvillkor och karriärvägar

HUR STÅR DET EGENTLIGEN TILL MED ARBETSVILLKOR OCH KARRIÄRVÄGAR FÖR GENUSFORSKARE?

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal där vi djupdyker i hur arbetsvillkor och karriärvägar ser ut för genusforskare och disputerade i genusvetenskap. Samtalet arrangeras i samarbete med Genusakademin. 

Under de senaste 30 åren har svensk högskolesektor genomgått stora strukturella förändringar vad gäller forskningspolitikens styrning av sektorn, vilket påverkat både forskares och forskningens villkor. Till dessa förändringar hör den så kallade autonomireformen, minskade basanslag och ett ökat beroende av forskningsmedel från statliga forskningsråd. Under samma tidsperiod har genusvetenskapliga institutioner, professurer, lektorer och forskarutbildning i genusvetenskap etablerats. 

I rapporten I skuggan av osäkerheten: om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor (2021) visar SULF en nedslående bild av arbetsvillkoren inom akademin. Kvinnor har en sämre arbetsmiljö än män och upplever mer stress. Personer födda utanför Sverige berättar om sämre social gemenskap och bristande erkännande för sin arbetsinsats. Detta är villkor som försämras av den osäkerhet som präglar anställningar inom akademin. Osäkerheten kommer med tärande känslor av att vara utbytbar som påverkar både karriär och privatliv för forskare.

Nationella sekretariatet för genusforskning har i sin tur visat att disputerade i genusvetenskap har en hög anställningsgrad inom akademin men att en majoritet av genusvetarna har haft många och otrygga anställningar, och många har också haft så kallade “staplade” anställningar. I rapporten Karriärvägar och arbetsvillkor för genusvetare och genusforskare (2023) konstateras att “forskningens villkor är ofta synonyma med forskarnas villkor” och alltså påverkar den genusvetenskapliga forskningen som produceras.

Hur ser villkoren för att fortsätta arbeta i akademin efter disputation egentligen ut? Hur påverkar detta genusforskare specifikt? 

I samtalet deltar:

Kajsa Widegren, utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning

Karin Åmossa, samhällspolitisk chef, Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Ulla Manns, professor i genusvetenskap, Institutionen för Kultur och lärande, Södertörns högskola

Elin Abrahamsson, forskare, doktor i genusvetenskap, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

Plats: Sal 27, hus 4 (plan 2), Campus Albano, Stockholms universitet. Albanovägen 12.

Datum och tid: onsdag 29 maj kl. 16.00-18.00

Panelsamtal om genusforskning, bedömningssystem och vetenskapens värde vid Genusakademins årliga konferens

Forskningens frihet är en grundsten i att forskare fritt ska kunna välja forskningsområde, metod och att fritt kunna publicera forskningsresultat. Formellt finns tydliga förfarande för transparent rekrytering och hur befordran till högre tjänster ska gå till. Men forskares arbetssituation kringgärdas av en mängd strukturella hinder som slår både mot individer och mot särskilda forskningsfält. Det kan handla om förekomsten av arbetstillfällen, normer kring arbetsprestation, den verkliga arbetsbördan och arbetsmiljön. 

Den 26 oktober arrangerade Forum för feministisk forskning tillsammans med Genusakademin ett panelsamtal om genusforskning, bedömningssystem och vetenskapens värde vid Genusakademin årliga konferens på Stockholms universitet (SU). 

Hur bedöms värdet av forskning och andra akademiska erfarenheter och uppgifter? Hur påverkar det möjligheten till befordran inom universitet? Vad anses meriterande för forskare i dagens meriteringssystem och vad får det för konsekvenser? Hur kan vi bidra till att förändra synen på hur kvalitet skapas? Hur kan vi bidra till diskussionen om bedömning av forskning och andra akademiska erfarenheter och uppgifter? Hur kan överenskommelser som CoARA komma att påverka bedömning av forskning och forskare? Det var frågor som stod på agendan.

Panelsamtalet inleddes med presentationen “Om rörelsen för att reformera nuvarande system för forskningsutvärdering och meritering” av Lissa Nordin som arbetar som analytiker vid Avdelningen för Analys och Policy, Formas.

Fanny Isaksson Lantto och Susanna Areschoug från Forum för feministisk forskning deltog. Liksom Ina Hallström (Genusakademins doktorandnätverk vid SU), Maria Bäckman (docent och universitetslektor i etnologi vid SU). Moderator för samtalet var Lena Gemzöe (professor i genusvetenskap vid SU).

Forum för feministiska samtal – i mötet mellan teori och praktik i Tensta konsthall

Den 18 oktober 2023 anordnade Forum för feministisk forskning symposiet Forum för feministiska samtal – i mötet mellan teori och praktik med syftet att stärka relationerna mellan akademi och praktik med utgångspunkt i feministiska idéer och perspektiv. Fokus för kvällen var upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kultur utifrån dagens förutsättningar. Vad är kultur och vem bestämmer/definierar premisserna för vad kultur är i den samtid vi lever i idag?

Flera spännande gäster deltog på Forum för feministiska samtal i Tensta konsthall, såsom Galdem a Talk (podcastgrupp från Järva), Matilda Dominique (väv- och textilkonstnär), Tove Dahlberg (fil. dr. och operasångare) och Ala Riani (skådespelare och författare). Utifrån varierade perspektiv och erfarenheter diskuterades tjejers/kvinnors möjlighetsvillkor i kulturbranschen, vilka hinder som finns och hur vi kan arbeta för att stärka tjejer/kvinnor i kulturbranschen. Även icke-binäras villkor och behov av vidare forskning inom detta område lyftes.

Vi fick ta del av både positiva och mindre positiva berättelser som väckte nya tankar och idéer. Samtalet fördes genomgående tillsammans med publiken under kvällen. Flera av deltagarna berättade om förtryck och diskriminering – såväl direkt förtryck kopplat till etnicitet, som ekonomiskt förtryck i form av att ens arbete inte erkänns eller tas på allvar.

Symposiet visade på vikten av att ha samtal som skapar en brygga mellan akademi och praktik. Under kvällen kom begrepp som öppenhet, förståelse och solidaritet upp och vilken betydelse dessa har för att skapa jämlika förutsättningar och bättre arbetsklimat för fler. Frågor vi i Forum för feministisk forskning ställde oss (och fortfarande ställer oss) är hur vi kan nå ut till fler och vara med och med utgångspunkt i feministiska idéer och perspektiv förstå och bidra till att skapa bättre villkor för tjejer/kvinnor och icke-binära i kulturbranschen.

Stadgeförändringar vid medlemsmöte

Innan sommaren bjöd Forum för feministisk forsknings styrelse in till två medlemsmöten att diskutera och rösta kring en motion rörande stadgeändringar i föreningen. Medlemsmötena genomfördes 10 maj samt 21 juni 2023 och stadgeändringarna röstades igenom av en majoritet. De nya stadgarna finns att läsa här.

Sedan juni 2023 har därför föreningen dels ett nyformulerat syfte som fokuserar på feministisk kunskapsproduktion i bredare bemärkelse och mindre på högre utbildning, dels nya strategier för att arbeta för att uppfylla detta syfte. Vi har även ändrat föreningens namn till Forum för feministisk forskning, istället för det äldre Forum för feministisk forskning i Stockholm. Ytterligare en förändring som gjorts av stadgarna är antalet ordinarie ledamöter som behöver ingå i styrelsen, där vi ändrat från 7-13 till minst 5 ledamöter. Denna förändring har gjorts till bakgrund av att föreningen varit vilande ett par år och möjliggör att föreningen kan vara aktiv även under perioder av lägre engagemang.

Årsmöte 2022

Snart är det dags för årsmöte!

❤️ Årsmötet äger rum den 31 oktober, kl. 18:00, i Stockholms universitets lokaler. Vill du vara med på årsmötet? Anmäl dig till oss på admin@feministiskforskning.se – välkommen!

❤️ Vill du kandidera till styrelsen? Mejla namn och en kortare presentation av dig själv till valberedningfeministiskforsk@gmail.com. Du behöver inte ha erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare.
❤️ Nu vid nystart är era medlemsbidrag extra hjälpsamma, så glöm inte att betala din medlemsavgift (valfri summa mellan 20-200 kr) på swishnummer 123 38 39 099. Om du inte redan är det, bli medlem via http://eepurl.com/dvzRBD!

För mer information / for information about our upcoming relaunch: https://mailchi.mp/490dbfff51ca/rsmte-2022

Nystart!

Forum för feministisk forskning i Stockholm gryr efter en tids vila. Nu är krafterna samlade och det är dags att fortsätta föreningens arbete framåt!

Snart är det dags för årsmöte med val av ny styrelse och pepp inför det stundande Forum för feministisk forskning-året! Vill du kandidera till styrelsen? Mejla namn och en kortare presentation av dig själv till valberedningfeministiskforsk@gmail.com. Du behöver inte ha erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare.

Årsmötet blir 31 oktober. Mer information om det kommer inom kort! Till dess, beundra den nya logotypen, skapad av Gabriel Gonzalez.

Glöm inte att betala din medlemsavgift (valfri summa mellan 20-200 kr) på swishnummer 123 38 39 099. Om du inte redan är det, bli medlem via http://eepurl.com/dvzRBD

🌟Vi vill fortsatt🌟

❤️ samla personer med intresse för feministisk forskning och andra maktkritiska perspektiv för stöd, stimulans och tvärvetenskapligt arbete

❤️ främja en jämlik rekrytering till samtliga nivåer inom akademin

❤️ verka för att feministiska perspektiv uppmärksammas och integreras i undervisning och kurslitteratur

❤️ verka för ökad satsning på och spridning av feministisk forskning

❤️ enskilt och i samverkan med andra organisationer verka för feministisk forskning

Årsmöte 21 oktober 2020

Den 21 oktober kl 18:00 har vi vårt årsmöte, där vi bland annat kommer att välja en ny styrelse. Med tanke på rådande omständigheter har vi beslutat att årets årsmöte äger rum helt och hållet på Zoom. Det är så klart tråkigt att vi inte får möjlighet att träffas, men vi hoppas att detta innebär att fler medlemmar kan delta! Som vanligt kommer mötet avslutas med en presentation av ett examensarbete. Mer information om mötet med Zoom-länk, dagordning, verksamhetsberättelse och en motion för stadgeförändringar kan ni hitta här.

Medlemsavgiften, vilken ger dig rösträtt vid årsmötet, är flexibel mellan 20-200 kr och betalas in till plusgiro 753402-7 eller swish 12338399. Glöm inte att ange namn och mailadress när du gör din betalning! Något OCR-nummer behövs inte.

Flickan i den visuella och audiella kulturen – kortföreläsningar på Feministiskt Forum

På det (åter!) återuppståndna Feministiskt Forum presenterar Forum för feministisk forskning två kortföreläsningar av etnologen Andrea Dankić och utbildningsvetaren Maria Eriksson, båda disputerade 2019 med forskning som bidrar till flickforskningsfältet.

I sin avhandling Att göra hiphop fokuserar Andrea Dankić på skapandeprocesser inom 2010-talets svenska hiphop, däribland musikläger riktade till unga tjejer. Inom ramen för dessa musikläger används en specifik attityd som är kopplad till hiphop på två sätt. Å ena sidan förstås denna ”hiphopattityd” som maskulint kodad och i egenskap av det som något som dessa läger har som mål att motarbeta i egenskap av jämställdhetsskapare. Å andra sidan används samma attityd som en drivkraft i det kreativa skapandet och därmed förändringsarbetet.  

Maria Eriksson är aktuell med avhandlingen Flickblickar som handlar om några gymnasietjejers interaktion genom blickar, bilder och kroppar. Flickblickar, eller GirlGazes, har på de senaste åren undersökts genom mediala, kommersiella och aktivistiska praktiker men inte i så stor grad belysts som ett eget begrepp i vetenskaplig kontext. Här undersöks flickblickar ur ett feministiskt kulturteoretiskt perspektiv. Empirin rör till exempel ungas bilder på nätet och i bildsalen på estetiska programmet där feministiska attityder uppmuntras av både lärare och elever.

Andrea Dankić är vikarierande lektor vid inst. för historia och samtidsstudier Södertörn och vid ERG, Stockholms universitet och Maria Eriksson är lektor vid inst. för bild och slöjdpedagogik vid Konstfack. Både sitter i styrelsen för Forum för feministisk forskning.

Tid: 11 november, kl. 10.

Plats: Se samtalet live på Facebook https://www.facebook.com/events/498007457731900 eller kom till ABF-huset på Sveavägen 41. Fri entré!
Om du se eventet på plats i ABF-huset behöver du anmäla dig här: https://simplesignup.se/event/172264