Flyktingkris – för vem? (OBS datum: 17/3)

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande flyktingsituationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidrar med frågor och funderingar. Kommentera i Facebook-eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör:

  • Tine Alavi. aktiv inom RFSL Newcomers som arbetar för  asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer.
  • Peo Hansen, forskar om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt Europas kolonialism/avkolonisering.
  • Sadia Hassanen, forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön.
  • Daniel Hedlund, doktorand, den kommande avhandlingen handlar om svensk asylpolitik och ensamkommande barn.
  • Edda Manga, forskar om postkolonial rasism och relationen mellan den västerländska idétraditionen och olika former av exkludering och marginalisering.
  • Paulina de los Reyes, forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt perspektiv och utifrån postkoloniala perspektiv.

 

Tid och plats: 17/3 kl 17-19 i Södra Bar, Södra teatern på Södermalm.

Tillgänglighetsinfo finns här: http://sodrateatern.com/infor-besoket/

Inträdet är gratis.

Välkomna!

Genusavhandlingar 2015!

Feministiskt perspektiv gör traditionsenligt en sammanställning av avhandlingar med genusinriktning för 2015. Listan baseras på databasen GENA. Feministiskt perspektiv uppmanar alla att komplettera listan: Saknar du en genusavhandling publicerad 2015 tipsa!

Se hela listan här.

Ny rapport om postdoktoral karriär ur ett jämställdhetsperspektiv

Centrala Doktorandrådet (CDR) vid Stockholms universitet har just publicerat rapporten ”Postdoktoral karriär vid Stockholms universitet ur ett jämställdhetsperspektiv”. Bakgrunden till undersökningen som ligger till grund för rapporten är att flera tidigare studier har pekat på att nydisputerade kvinnor överlag fortsätter i lägre grad med en postdoktoral akademisk karriär än nydisputerade män gör. CDR ville få veta i vilken utsträckning detta också är fallet vid Stockholms universitet.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Årsmöte och ny styrelse för Forum för feministisk forskning!

På årsmötet den 23 september valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2015-2016. Efter mötet föreläste Forums ordförande Karin Gunnarsson om sin avhandling “Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete”. Karin är lektor vid CeHum, Stockholms universitet.

Vi säger stort tack till föregående styrelse och välkommen till den nya!

Protokollet från årsmötet hittar du här.

Den tillträdande styrelsen:

Ordförande
Karin Gunnarsson

Vice ordförande
Ina Hallström

Ledamöter
Mariana Alves
Sara Bondesson
Christine Bylund
Anna Hult
Zarah Melander
Elias Svedberg
Natasha Webster
Emilia Åkesson

Öppen föreläsning efter Forums årsmöte

image
Foto: Eva Dalin

I juni disputerade Forums ordförande Karin Gunnarsson med sin avhandling “Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete”. Efter Forums årsmöte 23/9 kommer Karin berätta om avhandlingen i en öppen föreläsning. Det kommer finnas tid för samtal och vi bjuder på snacks.

Karins forskning ingår ett större projekt som finansieras av Vetenskapsrådet och som studerar hur ämnet livskunskap växer fram, utan stöd från nationella kursplaner och påverkat av decentralisering och marknadstänkande i skolan. Karin vill öka kunskapen om hur kurser som ska förebygga ohälsa hos flickor påverkar synen på kön och hur det är ”normalt” att må.

Datum: 23/9. Årsmötet börjar kl 18. Föreläsningen börjar kl 19.

Plats: Stockholms universitet, seminarierum D4110, i korridoren mellan hus C och D plan 4.

Välkomna på årsmöte den 23 september!

Kom på Forums årsmöte – träffa andra som är intresserade av feministisk forskning och påverka Forums framtid.

Den 23 september är det dags för årsmöte. Mötet börjar kl 18 och hålls på Stockholms universitet. Efter årsmötet ger Forums ordförande Karin Gunnarsson en öppen föreläsning om sin avhandling, mer information om det hittar du här.

Mötet är öppet för alla medlemmar. Är du inte medlem? Läs om hur du blir det här: Bli medlem!

Varmt välkomna!

Datum: 23/9. Årsmötet börjar kl 18. Föreläsningen börjar kl 19.

Plats: Stockholms universitet, seminarierum D4110, i korridoren mellan hus C och D plan 4.

 

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande och val av mötesordförande, sekreterare och justerare
2. Godkännande av dagordning och kallelse
3. Föredragning av verksamhetsberättelse
4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
5. Fastställande av årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelse (inklusive ordförande och vice ordföranden) och revisorer
8. Val av valberedning
9. Inkomna motioner
10. Behandling av styrelsens motion om förslag till stadgeändring. Läs mer: Förslag på nya stadgar. (Läs mer: Dokument där förändringarna i stadgarna framgår)
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

Forum för feministisk forskning söker styrelsemedlemmar!

Forum för feministisk forskning är en ideell förening i Stockholm som verkar för att stötta och sprida feministisk forskning i vid mening. Under det senaste året har vi bland annat anordnat flera panelsamtal, ”Hur hippt är crip?” på Stockholms Universitet, ”Vilka röster och kroppar får plats i akademin?” på Feministiskt forum, och ”Internationell migration, klassresor, politiserade ungdomsrörelser och hiphop” på Södra Teatern.

Vi söker nu nya styrelsemedlemmar inför 2015-2016. Vi söker engagerade feminister med olika erfarenheter, ämnestillhörigheter, och positioner inom akademin. Styrelsearbetet är ideellt och det finns goda möjligheter att driva aktiviteter i samarbete med andra feministiska forskare.

Är du eller någon du känner rätt person? Kontakta oss gärna!

/Forums valberedning
Anna Göthner (anna.gothner@gmail.com) och Kalle Berggren (kalle.berggren@soc.uu.se)

För mer information om Forum se www.feministiskforskning.se och www.facebook.com/ForumSthlm

 

Disputation! Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete

image
Karin Gunnarsson. Fotograf: Eva Dalin.

På torsdag den 4 juni kl 10 disputerar Forums ordförande Karin Gunnarsson med sin avhandling “Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete” Heja Karin säger vi andra i styrelsen!

Läs mer om disputationen >

Läs en intervju med Karin >

Datum: 04 juni 2015 10:00 04 juni 2015 12:00

Plats: William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

 

Lyssna: Hur hippt är crip?

Här kan du lyssna på hela samtalet  “Hur hippt är crip?” som anordnades den 13 maj!

 

Information om samtalet:

Forumevent_150513_Header

Tvärvetenskapliga seminarieserien anordnar forskar- och aktivistsamtalet “Hur hippt är crip? Samtal om crip-teori och kritiska perspektiv på funktionalitet och funktionsfullkomlighet i forskning och aktivism”. 

Deltar i samtalet gör Christine Bylund, Don Kulick och Johanna Nyberg.

Var finns frågor om funktionalitet i genusforskning och annan kritisk forskning? Under 2000-talet började crip-teoretiska perspektiv som kritiskt granskar och utmanar normer och föreställningar om funktionalitet och funktionsfullkomliga kroppar att användas allt mer bland forskare och aktivister, både internationellt och i Sverige. På Stockholms universitet drevs under flera år lyttseminariet av forskare och aktivister intresserade av normer om funktionalitet och crip-teori (på svenska även miffo- eller lytt-teori). Queertidskriften Lambda nordica kom 2012 ut med ett specialnummer med temat crip theory. Men hur ser läget ut just nu – hur hippt är crip? I ett samtal mellan forskare och aktivister lyfter vi frågor om statusen för forskning om normativitet, funktionalitet, funktionsfullkomlighet och makt. Vad kan aktivism bidra med till detta forskningsfält? Vad behövs för framtiden? 

Christine Bylund är normkritisk metodutvecklare knuten till den svenska Independent Living-rörelsen, skribent och masterstudent i genusvetenskap med inriktning på kritiska funktionalitetsstudier och makt.

Don Kulick är professor i socialantropologi vid University of Chicago. Han och historikern Jens Rydström har nyss kommit ut med boken Loneliness and Its Opposite: sex, disability and the ethics of engagement (Duke University Press). Boken handlar om hur vuxna med funktionsnedsättningar i Sverige aktivt hindras från att förstå och uppleva sin sexualitet, medan i Danmark får vuxna med funktionsnedsättningar hjälp och stöd vad gäller sexualitet.

Johanna Nyberg är master i genusvetenskap och arbetar dels som omsorgsassistent på en daglig verksamhet för personer med kognitiva funktionsvariationer och dels som projektmedarbetare på RFSLs Funkisprojektet.

Samtalet leds av Linn Sandberg medlem i styrelsen för Forum för feministisk forskning, fil dr. i genusvetenskap och som för närvarande forskar om Alzheimers sjukdom, genus och sexualitet.