Stadgar för Forum för feministisk forskning

Utarbetade inför årsmötet 17 september 2014. Antagna vid årsmöte den 23 september 2015.

1. FÖRENING
Föreningens namn är Forum för feministisk forskning i Stockholm. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

2. SYFTE
Forum för feministisk forskning i Stockholm har som syfte att främja feministisk forskning och att verka för att alla ska ha samma möjlighet att inleda och bedriva akademiska studier.

Föreningen utgår från feministiska perspektiv som fokuserar orättvisor kopplade till kön i samspel med andra maktordningar.

3. STRATEGIER
Föreningen Forum för feministisk forskning i Stockholm vill

– samla personer med intresse för feministisk forskning och andra maktkritiska perspektiv för stöd, stimulans och tvärvetenskapligt arbete

– främja en jämlik rekrytering till samtliga nivåer inom akademin

– verka för att feministiska perspektiv uppmärksammas och integreras i undervisning och kurslitteratur

– verka för ökad satsning på och spridning av feministisk forskning

– enskilt och i samverkan med Forumorganisationer vid andra universitet och högskolor verka för feministisk forskning

4. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Forum är öppet för personer med intresse för feministisk forskning och andra maktkritiska perspektiv. Medlemskap kräver erläggande av medlemsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Ansökan om utträde skall göras skriftligen och föreningen behåller vid utträdet erlagd medlemsavgift.

5. ORGANISATION
Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst. Röstlängd utgöres av aktuellt medlemsregister. Kallelse till årsmötet utgår minst två (2) veckor före mötet. Årsmötet hålles tidigast 15 augusti och senast 31 oktober varje år. Beslut på årsmötet sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal bordlägges frågan till nästa årsmöte eller eventuellt annat beslutande medlemsmöte. Vid årsmöte skall verksamhetens inriktning och ekonomi inför det kommande året diskuteras.

Beslutande medlemsmöte
Om minst en tredjedel av medlemmarna så begär, eller på styrelsens eller revisorernas initiativ skall beslutande medlemsmöte hållas inom fyra (4) veckor. Kallelse och dagordning skall utsändas senast två (2) veckor före det beslutande medlemsmötet.

6. ARBETSGRUPPER
Arbetsgrupper är en verksamhetsform öppen för alla medlemmar inom Forum. I samråd med styrelsen kan arbetsgrupperna disponera del av föreningens medel.

7. STYRELSEN
Styrelsen består av minst sju (7) och högst tretton (13) ordinarie ledamöter.
Ordförande väljes vid årsmötet. Mandattiden är ett (1) år.

Föreningens löpande angelägenheter sköts av styrelsen.
Styrelsen skall om möjligt tillämpa ett rullande ordförandeskap.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.
Styrelsebeslut skall protokollföras.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordförande har utslagsröst.
Styrelsens möten är öppna för medlemmarna.
Styrelsens arbetsformer beslutas vid första styrelsemötet och meddelas medlemmarna vid första informationsmöjlighet t ex via hemsidan eller medlemsmöte.

EKONOMI
8. Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av revisor. Revisor och revisorssuppleant utses av årsmötet.

9. Föreningens räkenskaper omfattar verksamhetsåret.

10. Styrelsen utser firmatecknare. Föreningens firma tecknas av ordförande samt kassör. Dessa har var för sig rätt att teckna firma.

11. VALBEREDNING
Valberedning består av minst två (2) ledamöter och utses på årsmötet.

STADGAR, FÖRÄNDRING AV MÅLSÄTTNING, UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
12. Beslut om ändring av stadgarna, beslut om upplösning av föreningen samt beslut om användningen av föreningens tillgångar efter upplösning av föreningen kan endast fattas vid två (2) efter varandra följande beslutande årsmöten eller medlemsmöten. Medlemsmötena skall följa med minst en månads mellanrum. Sådana beslut kan endast fattas med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna på respektive möte.

13. Vid stadgeförändring eller ändring av målsättning samt vid upplösning av föreningen skall alltid dessa ärenden stå som egna punkter på dagordningen som följer kallelse till mötena.